ZEP332 יחידת הרחבה למערכת תקן

קבצים להורדה

ZEP332

יחידת הרחבה למערכת תקן

ZEP332 הינה יחידת הרחבת אזורים ממוגנת, המאפשרת הוספת 32 אזורים קוויים למערכת האזעקה

מורכבת משני מרחיבי 16 אזורים קוויים ZEX516 וספק כח עם חיוויים ומסופקת בקופסה ממוגנת תקנית.

ניתן לחבר עד 4 יחידות למערכת אחת .