כתב אחריות

אחריות מוגבלת

 

פימא מערכות אלקטרוניות בע"מ אינה מתארת את מוצריה כשאינם ניתנים לעקיפה, או שימנעו מוות, נזק גופני כלשהו, או נזק כלשהו לרכוש כתוצאה מפריצה, שוד, שריפה, או אחר, או שיספקו התרעה מספקת או הגנה.

המשתמש מבין כי ציוד אשר הותקן ומתוחזק כהלכה יפחית את הסיכויים לאירועים כגון פריצה, שוד, ושריפה ללא התראה, אך אינו מהווה ביטוח או הבטחה כי אירועים כאלו לא יקרו או כי לא יגרם מוות, נזק גופני, או נזק לרכוש כתוצאה.

לפימא מערכות אלקטרוניות בע"מ  לא תהיה כל חבות כלפי מקרה מוות, נזק גופני, או נזק כלשהו לרכוש או כל נזק אחר בין אם קרה במישרין, בעקיפין, כתוצאה משנית, או אחרת בהתבסס על הטענה כי המוצר לא פעל.

אזהרה: על המשתמש לעקוב אחר הוראות ההתקנה והתפעול של המוצר ובין השאר לבדוק את המוצר ואת המערכת כולה לפחות פעם בשבוע.  מסיבות שונות, הכוללות (אך לא רק) שינויים בתנאי הסביבה, הפרעות חשמליות ואלקטרוניות, שינויי טמפרטורה, המוצר לא יתפקד כמצופה. על המשתמש לנקוט בכל האמצעים להגן על גופו ורכושו.

אם ישנן אזעקות שווא ו/או המערכת המותקנת אינה תקינה מכל סיבה שהיא, יש לפנות לספק המערכת או למתקין מוסמך. פתיחת קופסת מערכת האזעקה תיעשה אך ורק ע"י מתקין מוסמך.

אין לשפוך נוזל מסוג כלשהו לתוך קופסת המערכת או האביזרים שלה. אם נשפך נוזל, יש לפנות מיד למתקין מוסמך.